بروزترین اپلیکیشن بومی مشاغل
بروزترین اپلیکیشن بومی مشاغل

ایران جابز اپ iranjobsapp.ir

ایران جابز اپ     یک وب سایت و اپلیکیشن هوشمند است iranjobsapp.ir این یک اپلیکیشن شغلی است. که فقط برای راهنمای شغلی و نشان دادن مسیر یابی مکان ها و راهنمایی شهری طراحی شده است. از تمام ،گوشه و کنار دنیا قابل دسترس و بازدید است . گردانندگان ایران جابز اپ با مشارکت یک گروه […]